Wizja: KE – KA – KO


O skuteczności Projektu świadczy przejrzystość jego wizji. Projekt jest wartościowy, jeśli posiada strategię, która umożliwia osiągnięcie celu. Wizja Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach.

Na ogień ewangelizacji składają się trzy płomienie:


KErygma
Kerygmat – serce i podstawa ewangelizacji wszech czasów, jako że prezentuje samego Jezusa.

KArisma
Charyzmaty – znak wierności Pana, który pozwala nam doświadczać, że Jezus żyje.

KOinonia
Wspólnota – owoc ewangelizacji i klimat życia Królestwem Bożym.

Projekt Pastoralny Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja zawiera w sobie trzy powyższe elementy Ewangelii. Nie tyle ich zsumowanie, co ich wzajemna współzależność stanowi esencję projektu: głosić Jezusa, Pana i Zbawiciela w mocy Ducha Świętego przy użyciu charyzmatów w celu tworzenia Ciała Chrystusa w koinonii (wspólnocie).

Ta korelacja była obecna w pierwszym Kościele z Dziejów Apostolskich:

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
Dz 4, 33

Wprowadzenie tych trzech elementów w czyn prowadzi do ewangelizacji z mocą. Kiedy łączą się ze sobą w sposób ścisły, ewangelizuje się z wielką mocą i buduje się Królestwo Boże na ziemi.

✟ WYMIAR KERYGMATYCZNY

Święty Paweł mówił:

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego
Rz 1, 16

Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących
1 Kor 1, 21

KERYGMAT

Kerygmat jest głoszeniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, co stanowi fundament życia chrześcijańskiego i jest pierwszym krokiem w procesie ewangelizacyjnym, aby narodzić się na nowo. Poprzez to proste przepowiadanie uobecnia się zbawienie i czyni się je skutecznym.

Celem Kerygmatu jest zbawienie osobiste i wspólnotowe, jak również wyzwolenie społeczne poprzez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, który napełnia nas Duchem Świętym i Jego darami, aby uczynić nas świadkami pełnymi mocy, którzy będą budować Królestwo Boże na ziemi.

✟ WYMIAR CHARYZMATYCZNY

Święty Marek w Ewangelii pisze:

Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły
Mk 16, 17-18.20

CHARYZMATY

Czym są ?

Są darami Ducha Świętego, służącymi dobru wspólnemu i budowaniu Ciała Chrystusa, które towarzyszą głoszeniu Dobrej Nowiny. Nie należy jednak zapominać, że największym darem jest sam Duch Święty – sprawca ewangelizacji i źródło wszystkich charyzmatów.

Jaki jest ich cel ?

Budować Kościół wszystkich czasów, ukazując moc, miłość i wierność Boga.

Jak ich używać ?

Zawsze w odniesieniu do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie i pamiętając, że ich najwyższą formą jest życie sakramentalne.

Trzy ogniwa jednego łańcucha

Kiedy Jezus posyła swoich uczniów, aby głosili Ewangelię (ewangelizacja), podkreśla potrzebę wiary i bycia ochrzczonym (sakramenty), a kończą, mówi o znakach, które będą towarzyszyć temu procesowi (charyzmaty).

✟ WYMIAR WSPÓLNOTOWY

Święty Paweł pisał do Efezjan:

Kościół rodzi się, by ewangelizować i ewangelizuje, by budować Królestwo tak, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie
Ef 1, 10

WSPÓLNOTA

Wzór wspólnoty stanowi sam Bóg. Jest On wspólnotą osób:
Ojca, Syna i Ducha Świętego we wspólnocie miłości.

Bóg Ojciec nie chciał zbawiać ludzi pojedynczo, ale we wspólnocie, tworząc lud, z którym zawarł przymierze i kształtował go przez proroków.

Jezus stworzył nowy lud bez podziału na rasy, języki czy granice; lud zjednoczony w wierze i pielgrzymujący do ziemi obiecanej.

Dzięki Duchowi Świętemu, w Dzień Pięćdziesiątnicy, rodzi się Boży Izrael.

Dwa ważne wymiary wspólnoty:

mała wspólnota rodziny
wielka wspólnota Kościoła

Ekumenizm

Projekt ten w swym założeniu ma charakter ekumeniczny i próbuje zaspokoić gorące pragnienie Jezusa

Ojcze, … aby wszyscy stanowili jedno, by świat uwierzył
J 17, 21

✟ PRZESTRZEŃ TRZECH WYMIARÓW

Każdy z trzech elementów Projektu Szkoły Świętego Andrzeja ma swoją wartość. Razem pomagają skutecznie ewangelizować, ale kiedy są ściśle ze sobą zjednoczone, mają OGROMNĄ moc.

Gdy każdy z tych elementów porównamy do liczby 9, to:

  • osobno każdy z nich ma swoją jednostkową wartość: 9
  • istniejąc niezależnie dokładają swoje wartości sumując się: 9 + 9 + 9 = 27
  • współintniejąc, przenikając się i wzajemnie wypełniając osiągają potęgującą się wartość: 999 = …

W zjednoczeniu Ciała Chrystusa spoczywa ogromna moc do ewangelizacji.