KURSY – FORMACJA


Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego.

Ef 1, 15-17

Cała formacja w SNE składa się z trzech etapów indywidualnego rozwoju, etapu rozwoju ekip oraz kursów do opcjonalnego wyboru. Wszystko razem daje ponad 25 kursów, w których można uczestniczyć.

ETAP I

PODSTAWY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Pierwszy etap formacji to czas na przygotowanie solidnego fundamentu. Poznajemy Dobrą Nowinę dotyczącą życia w Chrystusie, uczymy się obcować z Jego Słowem. Jesteśmy zaproszeni do poznania osoby Jezusa i wzrastania przy Nim jako jego Jego uczniowie.

ETAP II

PRZYGOTOWANIE DO MISJI EWANGELIZATORA

Po wybudowaniu silnej relacji z Jezusem możemy podjąć kolejny krok w naszym duchowym rozwoju. Chrystus zaprasza nas do tego abyśmy nie tylko żyli Jego Słowem, ale także do głoszenia Jego Dobrej Nowiny. Drugi etap formacji składa się z kursów, polegających na rozwijaniu się w kierunku pełnienia misji ewangelizatora.

ETAP III

FORMACJA FORMATORÓW EWANGELIZATORÓW

Chrystus nauczał swoich uczniów a pośród nich także apostołów, których rozesłał aby głosili Prawdę o Jego Królestwie. Apostołowie zostali nauczeni także tego w jaki sposób przygotować do głoszenia Ewangelii swoich następców. Trzeci etap formacji polega na nauczaniu ewangelizatorów formowania formatorów.